ประชุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานประจำเดือนสิงหาคม

วันที่ 2 สิงหาคม 2565​ นางเกยูร จารุรัตนพงศ์ เกษตรอำเภอชาติตระการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ ประชุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานประจำเดือนสิงหาคม เพื่อติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน วางแผน และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร รวมถึงชี้แจงข้อราชการและงานภารกิจอื่น ๆ ตามระบบงานส่งเสริมการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก