ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องระเบียบหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน

วันที่ 3 สิงหาคม 2565​ นางเกยูร จารุรัตนพงศ์ เกษตรอำเภอชาติตระการ และนางสาวจามจุรี เทพพิทักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องระเบียบหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ภายใต้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ประจำปีบัญชี 2565 ครั้งที่ 1 (ภาคเหนือ) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก