ประวัติความเป็นมา

ประวัติ

อำเภอชาติตระการเชื่อกันว่าสร้างขึ้นรุ่นเดียวกับกรุงสุโขทัยและเมืองนครไทยสมัยก่อน พ่อเมืองชายไทยสองคน คือ พ่อขุนบางกลางหาว เจ้าเมืองบางยาง (เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วงผู้ปกครองเมืองสุโขทัย ปี พ.ศ. 1718) กับพ่อขุนผาเมืองได้รวมกำลังเข้ายึดเมืองสุโขทัยจากขอมสบาดโขลญลำพง ในการเดินทางครั้งนั้นจะต้องผ่านเข้ามาทางเมืองชาติตระการ บ้านดง ทุ่งยั้ง ศรีสัชนาลัย และสุโขทัย

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอชาติตระการห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 118 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การปกครองส่วนภูมิภาค เขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ตำบล 72 หมู่บ้าน ได้แก่
1.ป่าแดง(Pa Daeng) 12 หมู่บ้าน

2.ชาติตระการ(Chat Trakan) 9 หมู่บ้าน

3.สวนเมี่ยง(Suan Miang) 10 หมู่บ้าน

4.บ้านดง(Ban Dong) 16 หมู่บ้าน

5.บ่อภาค(Bo Phak) 16 หมู่บ้าน

6.ท่าสะแก(Tha Sakae) 9 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องที่อำเภอชาติตระการประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่
เทศบาลตำบลป่าแดง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลป่าแดงและตำบลท่าสะแก
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าแดง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลป่าแดง)
องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชาติตระการทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสวนเมี่ยงทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านดงทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อภาคทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าสะแก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลป่าแดง)