บุคลากร

นางเกยูร จารุรัตนพงศ์
เกษตรอำเภอชาติตระการ

ว่าง ว่าง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายอิทธิพล ขำนาพึง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

เกษตรประจำตำบลบ่อภาค

หัวหน้ากลุ่มงานอารักขาพืช

 • งานโครงการตามพระราชดำริ โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน โครงการอาหารกลางวัน
 • งานทะเบียนเกษตรกร งานเครื่องจักรกลทางการเกษตร
 • งานท่องเที่ยวเชิงเกษตร งานพืชผักสวนครัว
 • งานศัตรูพืช/อารักขาพืช GAP ศดปช. ศจช.
นางสาวจามจุรี เทพพิทักษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

เกษตรประจำตำบลบ้านดง

หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

 • งานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
 • งานภัยธรรมชาติ งานช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน
 • งานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง,ภูมิปัญญาท้องถิ่น,ปราชญ์ชาวบ้าน
 • งานทะเบียนเกษตรกร งานไม้ผล ไม้ยืนต้น
นางสาวณัฐรดา ใจเก่งดี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

เกษตรประจำตำบลท่าสะแกและตำบลสวนเมี่ยง

หัวหน้างานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • งานวิสาหกิจชุมชน ระบบรายงานการเพาะปลูกพืชฤดูฝน/แล้ง /
 • ศพก./ ระบบรายงานสภาวะการณืผลิตพืช(รต.รอ.)
 • งานทะเบียนเกษตรกร  งานแผนงานและโครงการ
 • งานระบบส่งเสริมการเกษตร/ GPP/ Zoning
นางสาวกัลยาณี หนิมพานิช
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

เกษตรประจำตำบลป่าแดงและตำบลชาติตระการ

หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

 • งานสถาบันเกษตรกร งานสถาบันกลุ่ม 3ก(กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพ)
 • งานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน /YSF/SF
 • งานทะเบียนเกษตรกร
 • งานประชาสัมพันธ์/งานแมลงเศรษฐกิจ


นางมาลิสา สังฆธรรม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้าธุรการและการเงิน

นางสาวหทัยรัตน์ อินทรทิพย์
เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ช่วยธุรการและการเงิน

นางสาวหทัยรัตน์ สีหะวงษ์
พนักงานบริการทั่วไป