ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรกรต้องรู้!!! ไกลโฟเซต สารกำจัดวัชพืชที่จำกัดการใช้ ใช้ได้เฉพาะพืช 6 ชนิดเท่านั้น ได้แก่ อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และไม้ผล

ด่วน ! เกษตรกรชาวสวนปาล์ม รีบแจ้งขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน เพื่อเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ฯ ปี 64-65

เงื่อนไข – ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร- ได้รับเงินชดเชยตามพื้นที่ปลูกจริง ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ไร่- ต้องเป็นพื้นที่ปลูกปาล์มที่ให้ผลผลิตแล้ว อายุไม่น้อยกว่า 3 ปี