ดาวน์โหลดเอกสาร

การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

คู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกตรกร ปี 2565 New!!! คลิ๊ก

แบบคำร้องขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 New!!!
ดาวน์โหลดแบบด้านล่าง

แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร(เกษตรกร)

แบบคำร้องขึ้นทะเบียน (สำหรับนิติบุคคล)

แบบคำร้องอื่นๆ 

หนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อการเกษตรดาวน์โหลด

หนังสือรับรองการเช่าที่ดินเพื่อการเกษตรดาวน์โหลด

หนังสือรับรองการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร โดยไม่มีเอกสารสิทธิ์ดาวน์โหลด

คู่มือสำหรับเกษตรกร การปลูกและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกกัญชา กัญชง และกระท่อม

กรณีการนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

การขึ้นทะเบียนและการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

คู่มือการดำเนินกิจการวิสาหกิจชุมชน ฉบับปรุบปรุง ปี 2562 คลิ๊ก

ขั้นตอนการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ปี 2565 New!!! 

แบบคำขอดำเนินกิจการต่อของ วิสาหกิจชุมชน และ เครือข่ายวิสำหกิจชุมชน คลิ๊ก

พระราชบัญญัติ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ปี 2548 และ ปี 2562 คลิ๊ก

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร

คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร คลิ๊ก

เกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช คลิ๊ก

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ปี 2562 คลิ๊ก

หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน คลิ๊ก

หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน คลิ๊ก

โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2564 คลิ๊ก