Latest Posts

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน และให้คำแนะนำกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกัญชง และกัญชา ในการจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปลูกกัญชงกัญชา ณ หมู่ที่ 6 บ้านนาตาจูม ตำบลบ้านดง

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นางเกยูร จารุรัตนพงศ์ เกษตรอำเภอชาติตระการ พร้อมด้วยนางสาวจามจุรี เทพพิทักษ์ และนางสาวณัฐรดา ใจเก่งดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน และให้คำแนะนำกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกัญชง และกัญชา ในการจัดตั้งเป็นว…
Read more

ลงพื้นที่ติดตามและให้คำแนะนำในการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ หมู่ที่ 8 บ้านศรีจันทร์ ตำบลท่าสะแก

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นางเกยูร จารุรัตนพงศ์ เกษตรอำเภอชาติตระการ พร้อมด้วยนางสาวณัฐรดา ใจเก่งดี และนางสาวจามจุรี เทพพิทักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามและให้คำแนะนำในการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยมีผู้นำชุมชนเข้…
Read more

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้ามัดหมี่กี่กระตุก ณ บ้านน้อย ม.3 ตำบลท่าสะแก

วันที่ 20 กรกฎาคม ​ 2565​ นางเกยูร จารุรัตนพงศ์ เกษตรอำเภอชาติตระการ พร้อมด้วยนางสาวจามจุรี เทพพิทักษ์ และนางสาวณัฐรดา ใจเก่งดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้ามัดหมี่กี่กระตุก ณ บ้านน้อย ม.3 ตำบลท่าสะแ…
Read more

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วมการเกษตรที่คาดว่าจะเสียหายเบื้องต้น ณ บ้านท่าสะแก หมู่ 4 และบ้านหนองบัวขาว หมู่ 9 ตำบลท่าสะแก

วันที่ 20 กรกฎาคม ​ 2565​ นางเกยูร จารุรัตนพงศ์ เกษตรอำเภอชาติตระการ พร้อมด้วยนางสาวจามจุรี เทพพิทักษ์ และนางสาวณัฐรดา ใจเก่งดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วมการเกษตรที่คาดว่าจะเสียหายเบื้องต้น ณ บ้า…
Read more

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วมการเกษตรที่คาดว่าจะเสียหายเบื้องต้น ณ บ้านนาปักแรด หมู่ 8 ตำบลชาติตระการ

วันที่ 20 กรกฎาคม ​ 2565​ นางเกยูร จารุรัตนพงศ์ เกษตรอำเภอชาติตระการ มอบหมายให้ นางสาวกัลยาณี หนิมพานิช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วมการเกษตรที่คาดว่าจะเสียหายเบื้องต้น ณ บ้านนาปักแรด หมู…
Read more

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วมการเกษตรที่คาดว่าจะเสียหายเบื้องต้นและแนะนำการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ บ้านนาตอน หมู่ 1 และบ้านขวดน้ำมัน หมู่ 2 ตำบลบ่อภาค

วันที่ 20 กรกฎาคม ​ 2565​ นางเกยูร จารุรัตนพงศ์ เกษตรอำเภอชาติตระการ มอบหมายให้ นายอิทธิพล ขำนาพึง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วมการเกษตรที่คาดว่าจะเสียหายเบื้องต้นและแนะนำการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ…
Read more

ประชุมการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

วันที่ 19 กรกฎาคม ​ 2565​ นางเกยูร จารุรัตนพงศ์ เกษตรอำเภอชาติตระการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ ประชุมการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน วางแผน และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ…
Read more

ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ (Protected Area Committee : PAC) ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 19 กรกฎาคม ​ 2565​ นางเกยูร จารุรัตนพงศ์ เกษตรอำเภอชาติ ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ (Protected Area Committee : PAC) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ ตำบลชาติตระก…
Read more

ลงพื้นที่ เยี่ยมเยียนเกษตรกรและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่การเกษตร ณ บ้านท่าสะแก หมู่ 4 ตำบลท่าสะแก และ บ้านนาน้อย หมู่ 9 ตำบลชาติตระการ

วันที่ 18 กรกฎาคม ​ 2565​ นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางเกยูร จารุรัตนพงศ์ เกษตรอำเภอชาติตระการ และ นางสาวกัลยาณี หนิมพานิช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ เยี่ยมเยียนเกษตรกรและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่การเกษตร …
Read more

ประชุม คณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และศพก. ระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นางเกยูร จารุรัตนพงศ์ เกษตรอำเภอชาติตระการ มอบหมายให้ นางสาวจามจุรี เทพพิทักษ์ และนางสาวณัฐรดา ใจเก่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยประธานศพก. และประธานแปลงใหญ่ อำเภอชาติตระการ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการเครือข่ายแ…
Read more