Latest Posts

เปิดตลาดเกษตรชาติตระการ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นางเกยูร จารุรัตนพงศ์ เกษตรอำเภอชาติตระการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดตลาดเกษตรกรอำเภอชาติตระการ ประจำปี 2565 โดยมีนายเทียมพล นนท่าปลา ปลัดอำเภอชาติตระการ เป็นประธานในการเปิ…
Read more

ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน หมู่ที่ 8 บ้านท่าสวนยา ตำบลบ้านดง

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นางเกยูร จารุรัตนพงศ์ เกษตรอำเภอชาติตระการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ของนางโปร่ง มีมานะ โดยเบื้องต้นให้คำแนะนำในการจัดการโรคราดำและวิธีกำจัดเพลี้ยแป้งในทุเรี…
Read more

ประชุมชี้แจงแนวทางการขึ้นทะเบียนเกษตรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรปี 2565 ม.3 และ ม.10 ตำบลบ้านดง

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นางเกยูร จารุรัตนพงศ์ เกษตรอำเภอชาติตระการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ ประชุมชี้แจงแนวทางการขึ้นทะเบียนเกษตรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรปี 2565 โดยเน้นหนักสำหรับแปลงเดิม รายเดิมให้แจ้งปรับปรุงผ่านระบบ Farmbook เก…
Read more

ตรวจเยี่ยม เกษตรกรตามโครงการ TP Map

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นางเกยูร จารุรัตนพงศ์ เกษตรอำเภอชาติตระการ พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอและพัฒนาการอำเภอออกตรวจเยี่ยม เกษตรกรตามโครงการ TP Map ของคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง…
Read more

จัดเวทีประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและพืชอื่นๆ ปี 2565/66 เพื่อให้เกษตรกรที่แจ้งพืชในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อภาค

วันที่ 5 กรกฏาคม 2565 เวลา 17.30 น. นางเกยูร จารุรัตนพงศ์ เกษตรอำเภอชาติตระการ มอบหมายให้ นายอิทธิพล ขำนาพึง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมจัดเวทีประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและพืชอื่นๆ ปี 2565/66 เพื่อให้เกษตรกรที่แจ้งพืชในเขตพื้นที่…
Read more

ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นางเกยูร จารุรัตนพงศ์ เกษตรอำเภอชาติตระการร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม โดยมีนายสุทัศน์ วงศ์ทับทิม นายอำเภอชาติตระการ เป็นประธานพร้อมด้วย ปลัดอำเภอชาติตระการ, หัวหน้าส่วนราชการอำเภอชาติตระการ ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร…
Read more

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นางเกยูร จารุรัตนพงศ์ เกษตรอำเภอชาติตระการ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงแนวทางการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตร ปีการผลิต 2565 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านดง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นางเกยูร จารุรัตนพงศ์ เกษตรอำเภอชาติตระการ มอบหมายให้ นางสาวจามจุรี เทพพิทักษ์ และนางสาวณัฐรดา ใจเก่งดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงแนวทางการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตร ปีการผลิต 2565 โดยเน้…
Read more

ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงแนวทางการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตร ปีการผลิต 2565 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าสะแก

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นางเกยูร จารุรัตนพงศ์ เกษตรอำเภอชาติตระการ พร้อมด้วย นางสาวกัลยาณี หนิมพานิช และนางสาวณัฐรดา ใจเก่งดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงแนวทางการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตร ปีการผลิต 2565 โดยเน้นห…
Read more

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสวนไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้ง

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นางเกยูร จารุรัตนพงศ์ เกษตรอำเภอชาติตระการ และกัลยาณี หนิมพานิช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสวนไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้ง ของนางสาววัฒนา คำผงแดง บ้านห้วยท่าเนื้อ หมู่ 11 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ ซึ่งปลูกมาแล…
Read more