Latest Posts

ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมเยียนครัวเรือนยากจน เป้าหมายจากข้อมูล TPMAP

วันที่ 29 เมษายน 2565 นางเกยูร จารุรัตนพงศ์ เกษตรอำเภอชาติตระการ มอบหมายให้ นางสาวจามจุรี เทพพิทักษ์ และนางสาวณัฐรดา ใจเก่งดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมเยียนครัวเรือนยากจนเป้าหมายจากข้อมู…
Read more

ร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนครั้งที่ 4/2565

วันที่ 28 เมษายน 2565 นางเกยูร จารุรัตนพงศ์ เกษตรอำเภอชาติตระการ เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนครั้งที่ 4/2565 เพื่อรับนโยบาย ข้อสั่งการจากกระทรวง กรม และจังหวัดในรอบเดือนเพื่อสามารถนำไปขับเคลื่อนงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนั…
Read more

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน

วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นางเกยูร จารุรัตนพงศ์ เกษตรอำเภอชาติตระการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอชาติตระการ (ศจพ.อ.) ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายสุท…
Read more

ประชาสัมพันธ์ข่าวด่วน!!! จองคิวรับต้นกล้ากระท่อม

ประชาสัมพันธ์ข่าวด่วน!!! เปิดการจองคิวเพื่อรับต้นกล้ากระท่อมพันธุ์ดี โครงการผลิตและขยายต้นกล้ากระท่อมพันธุ์ดีโดยศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก จะเริ่มจ่ายต้นกล้ากระท่อม ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2565 หรือจนกว่าต้นกล้ากระท่อ…
Read more

ผลิตและขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อส่งเสริมให้เกษตรในพื้นที่ใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี

วันที่ 20 เมษายน 2565 นางเกยูร จารุรัตนพงศ์ เกษตรอำเภอชาติตระการ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ ดำเนินการผลิตและขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อส่งเสริมให้เกษตรในพื้นที่ใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี เตรียมพร้อมในการป้องกันกับโรคพืชที่เก…
Read more

ร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ผ่านระบบประชุมทางไกล Application Zoom

วันที่ 19 เมษายน 2565 นางเกยูร จารุรัตนพงศ์ เกษตรอำเภอชาติตระการ มอบหมายให้นายอิทธิพล ขำนาพึง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ และนายชญานนท์ วงศ์ลีศิริวิวัฒน์ ประธานกลุ่มพัฒนาสมุนไพรบ้านร่มเกล้าสงบสุข ร่วมประชุมชี้แจง…
Read more

สืบสานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระ 2565

18 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ สืบสานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรท่านเกษตรอำเภอ เพื่อเป็นสิริมงคงแก่เจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ

ร่วมทำบุญเปิดอาคารชมรมข้าราชการบำนาญและศิษย์เก่ากองร้อย ตชด.315

สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ โดยนางธัญญรัศม์ เหล่าสายเชื้อ ร่วมทำบุญเปิดอาคารชมรมข้าราชการบำนาญและศิษย์เก่ากองร้อย ตชด.315 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 315 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ พร้อมทั้งมีการจัดแข่งขันกีฬาระหว่างส่วนราชการต่างๆ เพื…
Read more